NOTA INFORMATIVA A CLIENTES

Estimado cliente

De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos foron incorporados nun ficheiro baixo a responsabilidade de FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL coa finalidade de poder atender os compromisos xerados pola relación que mantemos con vostede.

En cumprimento coa normativa vixente, FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL informa que os datos serán conservados durante O PERÍODO LEGALMENTE ESTABLECIDO.

FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por iso que FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes suprímanse ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.

De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de Datos de Carácter Persoal poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición, dirixindo a súa petición á dirección postal SALGUEIRIÑOS DE ABAIXO 11 LOCAL 6 15703, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)

Á súa vez, informámoslle que pode contactar co Delegado de Protección de Datos de FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL, dirixíndose por escrito á dirección de correo dpo.cliente@conversia.es ou ao teléfono 902877192.

Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna

Se no prazo de 30 días non nos comunica o contrario, entendemos que os seus datos non foron modificados, que o cliente se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para tratalos a fin de poder tramitar a súa facturación.

FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL