AVISO LEGAL

1. AVISO LEGAL

En cumprimento co artigo 10.1 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico ( LSSI) indícanse os datos identificativos do titular:

 • Responsable: FACTORÍA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA, S.L. (en adelante, “imaxin | software”)
 • CIF: B70001912
 • Enderezo social: Salgueiriños de abaixo 11 Local 6 15703, Santiago de Compostela (A Coruña)
 • Correo electrónico de contacto: lopd@imaxin.com
 • Datos Rexistrais: Inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, T 3000, F 150, S 8, H C 36633
 • Marca rexistrada a nivel nacional (OEPM): “imaxin|software”  Expediente M2578144
2. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Mediante a presente Política de Privacidade, o usuario queda informado dunha forma clara, precisa e  concisa. Se o usuario acéptaa, daranos o seu consentimento dunha forma libre, informada, específica e inequívoca para que  imaxin|software trate os seus datos persoais, conforme ao Regulamento ( UE ) 2016/679 relativo á protección das persoas físicas, mediante o tratamento dos seus datos persoais e a súa libre circulación ( RGPD ) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais ( LOPDGDD ) (lexislación europea e nacional vixente sobre a materia de protección de datos)

2.1. QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO?

 Os datos identificativos do responsable indícanse no apartado 1.

2.2. QUE INFORMACIÓN RECOPILAMOS E TRATAMOS DO USUARIO?
 • A través do email corporativo

A través do email imaxin@imaxin.com poderás escribirnos e/ou requirir a información que consideres necesaria para aclarar as dúbidas relacionadas cos nosos servizos.

 • Formulario de contacto

Na nosa páxina web atoparás a opción de escribirnos para aclarar todas as dúbidas que teñas en relación co funcionamento dos nosos produtos/servizos ou calquera outra cousa que necesites. Para contestar, contactarémosche a través do correo electrónico ou número de teléfono, se nolo indicaches.

No caso de que o usuario nos facilite datos de terceiros, asumirá a responsabilidade de informarlle previamente e ter o seu consentimento para iso, conforme ao artigo 14 do  RGPD.

2.3. CON QUE FINALIDADE TRATAMOS OS DATOS PERSOAIS DO USUARIO?

 imaxin|software realiza un tratamento de datos persoais coas finalidades que se expoñen a continuación, en función do motivo para o que fosen facilitados:

 1. Contactar, tramitar, xestionar e dar resposta á petición, solicitude, incidencia ou consulta do usuario
 2. Unicamente enviaránselle con información asociada se dá o seu consentimento expreso para iso
 3. Recepción de curriculums evita
2.4. CAL É LA LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS DATOS DO USUARIO?

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais para as finalidades expostas no apartado anterior:  1) é a execución da prestación do servizo correspondente, e é unha obrigación imperativa para iso.

Para a  finalidade  2) e  3) será necesario o consentimento expreso do usuario

2.5. DURANTE CANTO TEMPO TRATARÁ imaxin|software OS DATOS PERSOAIS DO USUARIO?
 • Os datos para a xestión de consultas e solicitudes conservaranse durante o tempo necesario para dar resposta aos mesmos, e no seu caso, mentres o interesado non solicite a retirada do seu consentimento para enviarlle información relacionada coa súa consulta.
 • No caso de facilitar un CV a través dos medios facilitados, o prazo de conservación será como máximo de dous anos.
2.6. A QUE DESTINATARIOS SE LLE COMUNICARÁN OS DATOS PERSOAIS DO USUARIO?

Como regra xeral, os seus datos non serán cedidos a terceiros salvo que existe unha obrigación legal ou sexa necesario para levar a cabo a prestación do servizo. Tendo isto en conta:

 • Os datos persoais do usuario poderían ser comunicados ás entidades financeiras a través das que se articule a xestión de cobranzas e pagos.
 • Tamén poderían ser comunicados ás Administracións Públicas competentes nos casos previstos pola Lei.
 • No seu caso, tamén serán comunicados aos Encargados do Tratamento de imaxin|software para a correcta prestación do servizo.
2.7. CALES SON OS DEREITO DO USUARIO?

 Calquera usuario que facilite os seus datos persoais a imaxin|software poderá exercer os seguintes dereitos:

 • Acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidade, e limitación do tratamento, así como rexeitar o tratamento automatizado dos datos persoais recollidos por imaxin|software.
 • Á súa vez, todo usuario terá dereito a retirar o consentimento que outorgase en calquera momento.

Devanditos dereitos poderán ser exercitados gratuitamente polo usuario, facendo referencia á petición que se concreta na solicitude a través dos datos de contacto que figuran no apartado 1 (enderezo social ou correo electrónico).

imaxin|software lembra ao usuario que ten dereito a presentar unha reclamación #ante a Autoridade de control pertinente, sempre que considere que foron vulnerados os seus dereitos. A autoridade competente en España, é a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

2.8. COMO SE REVOGAN AS COMUNICACIÓNS COMERCIAIS E PROMOCIONAIS?

O usuario ten dereito a revogar o seu consentimento prestado en calquera momento para o envío de comunicacións comerciais, simplemente notificándoo a imaxin|software e informando que non desexa seguir recibindo comunicacións comerciais. Para iso, o usuario poderá revogar o seu consentimento facendo referencia á súa petición a través dos datos de contacto que figuran no apartado 1.

2.9. QUE MEDIDAS DE SEGURIDADE TEMOS IMPLEMENTADAS?

imaxin|software comprométese ao cumprimento da obrigación de secreto dos datos persoais e do seu deber de gardalos, tratando os datos persoais do usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial, adoptando para o efecto as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos seus datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos.

2.10. POLÍTICA EN REDES SOCIAIS

imaxin|software dispón dun perfil corporativo nas redes sociais de Facebook, Twitter e LinkedIn.

Por tanto,  imaxin|software é a “Responsable do tratamento dos teus datos” en virtude da existencia dos devanditos perfís nas redes sociais e #ante o feito de que nos sigas e en virtude diso tamén che podamos seguir.

O anterior significa que se decides unirche ao noso perfil corporativo como un seguidor ou dando un “Like” ou un “Gústame” aos nosos contidos ou perfil, aceptas a presente política, onde che explicamos os teus dereitos e como utilizamos os teus datos.

En calidade de responsable do tratamento dos teus datos, garantimos a confidencialidade no tratamento e o cumprimento dos teus dereitos, sempre baixo os efectos da normativa vixente sobre protección de datos.

Doutra parte, informámosche que utilizaremos estas redes sociais para anunciar as noticias ou información relevante relacionada cos servizos que ofrecemos, ou ben sobre temas que consideremos sexan do teu interese. Usando as funcionalidades das devanditas plataformas, é posible que recibas no teu muro ou no teu perfil noticias con este tipo de información.

Agora ben, tamén che informamos de que non existe ningún vínculo entre  imaxin|software e ditas plataformas ou redes sociais, polo que aceptarás a súa política de uso e condicións unha vez accedas ás mesmas e/ou valides os seus avisos e termos e condicións no procedemento de rexistro, non sendo responsable  imaxin|software do uso ou tratamento dos teus datos que se faga fose da estrita relación e prestación de servizos indicados nesta política.

3. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Advertímoslle que imaxin|software é titular de todos os dereitos da propiedade intelectual e industrial da páxina web, así como todos os seus elementos (a título enunciativo: imaxes, son, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.).

 A páxina web contén textos que pretenden informar os seus usuarios e clientes. Calquera erro ou omisión no contido xerado non fará responsable en ningún caso imaxin|software.

4. MODIFICACIÓNS NO TEXTO LEGAL

imaxin|software poderá modificar este texto legal de acordo coa lexislación aplicable en cada momento. En todo caso, calquera modificación do Aviso legal e a Política de Privacidade seralle debidamente notificada ao usuario para que, quede informado dos cambios realizados no tratamento dos seus datos persoais e, no caso de que a normativa aplicable así o esixa, o usuario poida outorgar o seu consentimento.

5. NORMATIVA E XURISDICCIÓN

Os nosos textos legais réxense pola lei española. Estes textos permanecerán accesibles para os usuarios en todo momento desde a nosa páxina web.

Se as partes non acordasen someterse a mediación ou arbitraxe previamente, no presente aviso legal establécese o acordo de someterse aos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela renunciando expresamente a calquera outra xurisdición.

 

Última modificación: 3 de Xuño de 2020